Dewy's Place

Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài Lấy Nhau Chẳng Đặng Thương Hoài Ngàn Năm

About

What to write..what to write?

I love to wander..take photos..cook and write.. As my feet wanders so does my mind so anything goes.