đi lượm đi lau

đi xếp

đi gắn

đi yêu

Going to pick them up
Going to wipe them clean

Going to put them together

Going to glue them tight

Going to love again